Utdelning av medel

Individer, icke vinstdrivande organisationer och företag har haft möjlighet att söka medel från fonden under de år fonden varit verksam. Jimmy Dahlstens Fond har velat hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som kan skapa nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Medel kunde sökas i de tre kategorierna Innovation, Kunskap och Engagemang.

  • Innovation
    Jimmy Dahlstens Fond har velat uppmuntra nya innovativa lösningar och hjälpmedel som framför allt hjälper personer med minskad rörlighet att bryta sitt utanförskap. Medel har kunnat sökas för att finansiera utveckling och kommersialisering av hjälpmedel – genom exempelvis marknadsstudier eller prototyputveckling.

  • Kunskap
    Det är inte bara fysiska hinder i vardagen som begränsar friheten för personer med begränsad  rörlighet. Fördomar och okunskap förstärker också utanförskapet. Jimmy Dahlstens Fond har delat ut medel till forskning, enklare studier eller till utbildningar som syftar till att öka kunskapen om livsvillkoren för personer med nedsatt rörlighet.

  • Engagemang
    Fonden har velat hjälpa personer med nedsatt rörlighet att bryta sin isolering och få uppleva något nytt och stimulerande. Medel har delats ut för att möjliggöra aktiviteter för personer med nedsatt rörlighet.